Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

beatlanna
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaolamiko olamiko
beatlanna

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaolamiko olamiko
8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viaolamiko olamiko
beatlanna
Cities.
Reposted fromweightless weightless viaolamiko olamiko
beatlanna
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaolamiko olamiko
beatlanna
1900 ab2b 500
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaolamiko olamiko
beatlanna
  • Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.
— gra w klasy
beatlanna
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolamiko olamiko
beatlanna
odrzuciło i zostawiło mnie już tyle osób, że mam wyjebane czy sobie pójdziesz jutro, za 4 dni czy  za 2 lata.  Jesteś teraz i to się liczy.
beatlanna
1117 50ef
beatlanna
Tylko mi nie mów
Że chciałeś wszystko rozwiązać
Tylko mnie nie drap
Tylko mi nie krusz
Swoim szczęściem po oczach
— domowe melodie
Reposted fromlittlefool littlefool viaolamiko olamiko
beatlanna
9440 27b4
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viaolamiko olamiko
beatlanna
-Co jest w życiu ważne? -Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viastonerr stonerr
3542 0496
Reposted fromlafuene lafuene viastonerr stonerr
beatlanna
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted frommental-cat mental-cat viaolamiko olamiko
beatlanna
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viaolamiko olamiko
beatlanna
2761 ad3e
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamyzone myzone
beatlanna
7237 7a37
Reposted fromteganquin teganquin viamyzone myzone
beatlanna

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl